• NL
 • PRIVACY VERKLARING

  Datum: 01 nov 2018

  BOX32 bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respect van uw privacy.

  Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door BOX32 bvba, met maatschappelijke zetel te 1982 ELEWIJT, Witloofstraat 12, ingeschreven in het KBO en BTW-register onder het nummer BE0896.389.668, IBAN BE72 7340 2288 3016, BIC KREDBEDD, tel. 0496.129.128, e-mail info@box32.be, URL https://box32.be.

  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Lees deze privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

  BOX32 bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat uw persoonsgegevens beschermd worden.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  BOX32 bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  BOX32 bvba

  Witloofstraat 12

  1982 Elewijt

  pascale@box32.be

  info@box32.be

  Telefoon: 0496 129 128

  BTW BE 0896.389.668

  Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

  Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

  Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden door BOX32 bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  Klantenadministratie en dienstverlening aan klanten

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BOX32 bvba
  • door inschrijvingsformulieren voor aangeboden opleidingen of workshop via de website van BOX32 bvba
  • verzorgen van opleidingen en trajecten
  • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen en occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen (die direct aansluiten bij een recent bezoek)
  • mail-verkeer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
  • papieren en digitale magazine.

  BOX32 bvba zal de adresgegevens die zij ontvangen in hun CRM-systeem van Teamleader verwerken, meer bepaald naam/adres/telefoon/email en btw-nummer, om offertes en facturen digitaal te kunnen verwerken.

  BOX32 bvba werkt bovendien met een aangekochte GDPR verwerkte database (jaarlijks opnieuw aan te kopen) van Trends Top.

  De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om de opdracht uit te voeren, om u te informeren met nieuwsbrieven, om onze diensten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

  Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

  In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terugtrekken.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens:naam, voornaam, adres
  • Paswoorden en login gegevens websites
  • Privécontactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
  • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
  • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, inlog gegevens websites…)

  De website van BOX32 bvba verzamelt geen gegevens over de bezoekers, buiten de gegevens die elke webserver opslaat.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  BOX32 bvba verspreidt op geen enkele wijze naam en adres van opdrachtgevers of andere informatie over de opdrachtgever en de behandelde onderwerpen.
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting,)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers,)
  • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens maximaal te voorzien.

  Ook met derden-ontvangers, maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens na te streven en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

  Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

  Bewaartermijn

  Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke gedurende 7 jaar bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 7 jaar), opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

  Beveiliging van de gegevens

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)

  Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens BOX32 bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’
  • Wij maken systematisch back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig

  De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de server.

  Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

  Uw rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
  U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

  U heeft het recht op gegevens verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

  U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

  Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
  (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.box32.be en info@box32.be).

  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

  Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email:
  contact@apd-gba.be.

  Wijzigingen aan onze privacyverklaring

  BOX32 bvba kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt. De laatste wijziging gebeurde op 01/11/2018

  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

  Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen. info@box32.be

  BOX32 bvba

  Witloofstraat 12

  1982 Elewijt